AJKSZP pályázati felhívás 2020Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számára az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.)  EMMI rendelet, valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételére.

A program célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű tanulók szakképző iskolában folytatott tanulmányai eredményességét, a szakma megszerzését.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér és

b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű ,

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen,

bc) a programba történő jelentkezés időpontjában a Gyvt. 45. §-a szerint átmeneti gondozásban részesül,

bd) a Gyvt. 53. §-a szerinti otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

be) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a programba történő jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a programba történő jelentkezés időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy.A program célja:

Az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakközépiskolában, a tanulók számára szakközép-, illetve szakképző iskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve a szakmához jutást.

A programban szakközép-, illetve szakképző iskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakközép-, illetve szakképző iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.

A kollégiumok felelőssége különösen a programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további információk érhetők el a www.ajkszp.hu honlapon.

Pályázni a programban részt vevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt kollégiumokba lehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben (Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola), vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetve a program honlapjáról (www.ajkszp.hu), de ezen tájékoztató végén is megtalálhatók.

A pályázat kötelező mellékletei:

•    szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)

•    a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)

A pályázathoz csatolni kell:

•    jegyzői határozat a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról (másolat), vagy

jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról (másolat) és a jegyző előtt tett önkéntes nyilatkozat a szülő alacsony iskolai végzettségéről (legfeljebb nyolc általános), vagy

határozat (másolat) az átmeneti nevelésbe vételről/ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről/nevelésbe vételről, vagy

igazolás a szőlő/gyám alacsony foglalkoztatottságáról (a jelentkezést megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig munkanélküli)

•    kézzel írott önéletrajz

•    hitelesített napló másolat a félévi tantárgyi jegyekről.

A pályázatot legkésőbb 2020. április 30-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai úton kell eljuttatni a kollégium címére. Ezt követően pótló jelentkezés keretében legkésőbb 2019. június 22-éig postai úton kell eljuttatni a pályázatot a kollégium címére.

A kollégium címe:

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9/D.

A borítékra kérjük, írják rá: "Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program".

A pályázatokat a szakközép-, illetve szakképző iskola, amelybe a tanuló felvételt nyert és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről 2020. július 6-áig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a következő telefonszámokon:

06-70/456-66-69 vagy 06-70/456- 82-24 

Figyelem!

Felhívjuk a tanulók és osztályfőnökeik figyelmét arra, hogy lehetőségük van a pályázatokat a középiskolai jelentkezési lapokkal együtt benyújtani 2019. február 19-ig.

Mellékletek letölthetők innen:

·         1. sz. melléklet

·         2. sz. melléklet

·         3. sz. melléklet