Pályázati felhívás 2019

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívása 8. évfolyamos tanulók számáraaz Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.)  EMMI rendelet, valamint a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatárólszóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján pályázatot hirdet a 2018/2019. tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programban való részvételére.

A program célja, hogy támogassa a hátrányos helyzetű tanulók szakképző iskolában folytatott tanulmányai eredményességét, a szakma megszerzését.

A programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, a szakközépiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik, és egyúttal kollégiumi ellátást is kér és

b) az alábbi alpontokban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint halmozottan hátrányos helyzetű[1],

bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes felügyeletét ellátó szülő a Gyvt-ben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen,vagy

bc) a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett.

 

A program célja:

Az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakközépiskolában, a tanulók számára szakközép-, illetve szakképző iskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve a szakmához jutást.

A programban szakközép-, illetve szakképző iskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakközép-, illetve szakképző iskolában, nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes szakképesítéshez segítsék.

A kollégiumok felelőssége különösen a programba való bekerülés és a pályaorientációval támogatott előrehaladás, a képző intézménnyel való tanári és szülői együttműködés megszervezése és megvalósítása a diákok lemorzsolódásának elkerülése érdekében. A programról további információk érhetők el a www.ajkszp.hu honlap.

Pályázni a programban részt vevő, a jelen felhívás 3. sz. mellékletében felsorolt kollégiumokbalehet.

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben (Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola), vagy letölthetők az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról(www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetvea program honlapjáról (www.ajkszp.hu), de ezen tájékoztató végén is megtalálhatók.

A pályázat kötelező mellékletei:

  • szülői nyilatkozat(1. sz. melléklet)
  • a tanuló személyi adatlapja(2. sz. melléklet)

A pályázathoz csatolni kell:

  • jegyzői határozat a halmozottan hátrányos helyzetről (másolat), vagy
  • jegyzői határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról (másolat) és a törvényes felügyeletet ellátó szülő által tett önkéntes nyilatkozat, vagy
  • gyámhivatali határozat (másolat) az átmeneti nevelésbe vételről, vagy az elhelyezést igazoló határozat (másolat) az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről, nevelésbe vételről
  • kézzel írott önéletrajz
  • hitelesített napló másolat a tantárgyi jegyekről

A pályázatot legkésőbb2019. április 30-áig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma)postai úton kell eljuttatni a kollégium címére. Ezt követően pótló jelentkezés keretében legkésőbb2019. június 22-éig postai úton kell eljuttatni a pályázatot a kollégium címére.

A kollégium címe:

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9/D.

A borítékra kérjük, írják rá:"Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Program".

A pályázatokat a szakközép-, illetve szakképző iskola, amelybe a tanuló felvételt nyert és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, és a pályázat eredményéről2019. július 6-áig tájékoztatják a jelentkezőket. A határidőn túl érkezett pályázatokat az intézmények nem értékelik.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a következő telefonszámokon:

06-70/456-66-69 vagy 06-70/456- 82-24

Figyelem!

Felhívjuk a tanulók és osztályfőnökeik figyelmét arra, hogy lehetőségük van a pályázatokat a középiskolai jelentkezési lapokkal együtt benyújtani 2019. február 18-ig.

Mellékletek letölthetők innen:[1]1. Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b)a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor a szociális törvény (1993. évi III. tv.) 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c)a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az 1. pont a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.